Tags: Nữ vương trùm cuối cùng hung cực ác, căn nguyên của mọi thảm kịch sẽ dốc sức vì người dân